Estetisk Profil:

Färdighetsprov musik

Färdighetsprov musik

Inför antagningen i musikprofilen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i musik och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom musikprofilen.

När du har ansökt till Entréskolans musikprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet för åk 4-6 är endast för att vi på skolan ska få en uppfattning om dina förkunskaper och förmågor inom sång och musicerande samtidigt som du som elev får bättre förståelse för vad som krävs av dig i vår musikprofil. Färdighetsprovet för åk 4-6 är dock inte antagningsgrundande utan du kommer erbjudas en plats efter ködatum och syskonförtur.

Färdighetsprovet för åk 7-9 innehåller olika delmoment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de delmoment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i musik på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som musikundervisningen innehåller.

Färdighetsprovet är indelat i fyra delar:

- Sångövning i grupp - Elevens färdigheter inom sång som intonation, hållande av ton, följa med i tonartsförändringar och anpassning av sången till andra visas.

- Rytmikövning i grupp - Elevens färdigheter i att följa musikens puls, takt, frasering och polyrytmik visas.

- Musikalitet i grupp – Läraren lär ut en del av en låt med ackord-komp och text som stöd. Elevens färdigheter i att på gehör återge en musikalisk melodi på ett instrument eller med rösten visas.

- Valfri egen låt på valfritt instrument/sång - Elevens färdigheter inom spelteknik på valfritt instrument eller sångteknik vid sång samt elevens färdigheter i att medvetet tolka och anpassa musiken till ett personligt uttryck samt elevens färdigheter i att fokusera, vara närvarande i nuet och kunna presentera sig själv i rummet visas.

Färdighetsprovet testar

  • Instrumental spelteknik/sångteknik

Elevens färdigheter inom spelteknik på valfritt instrument eller sångteknik vid sång. Elevens färdigheter vid avkodning och realisering av en enkel notbild samt elevens färdigheter inom sång som intonation, hållande av ton, följa med i tonartsförändringar och anpassning av sången till andra.

  • Musikalitet/gehör

Elevens färdigheter i att på gehör uppfatta en enkel musikalisk figur och återge den på ett instrument eller med rösten.

  • Rytmik

Elevens färdigheter i att följa musikens puls, taktarter, frasering och polyrytmik.

  • Musikalisk gestaltning

Elevens färdigheter i att medvetet tolka och anpassa musiken till ett personligt uttryck samt elevens färdigheter i att fokusera, vara närvarande i nuet och kunna presentera sig själv i rummet.