Estetisk Profil:

Färdighetsprov musik

Färdighetsprov musik

Inför antagningen i musikprofilen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i musik och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom musikprofilen.

När du har ansökt till Entréskolans musikprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet innehåller olika moment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de moment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

För att kunna bli antagen till Entréskolans musikprofil krävs minst 2 poäng på alla moment i färdighetsprovet. Maxpoäng på varje moment är 5 poäng.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i musik på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som musikundervisningen innehåller.

Färdighetsprovet är indelat i fyra delar:

- Sångövning i grupp - Elevens färdigheter inom sång som intonation, hållande av ton, följa med i tonartsförändringar och anpassning av sången till andra testas.

- Rytmikövning i grupp - Elevens färdigheter i att följa och återge musikens puls, takt, frasering och polyrytmik testas. .

- Gehörsövning i grupp – Elevens färdigheter i att på gehör återge en musikalisk melodi på ett instrument eller med rösten testas.

- Individuell sång eller instrumentspel på valfritt instrument - Elevens färdigheter att spela eller sjunga en enkel melodistämma med fungerande teknik och med passande karaktär testas.

Moment som testas i färdighetsprovet

  • Sångteknik (gemensam sång)

Elevens färdigheter i att följa tonhöjd samt anpassa sin stämma till helheten.

  • Musikalitet/Rytmik

Elevens färdigheter i att följa och återge olika rytmer och musikaliska melodier med tajmning.

  • Instrumentell spelteknik/sångteknik (solosång)

Elevens färdigheter i att spela eller sjunga en enkel melodistämma med fungerande teknik och med passande karaktär.

 

Estetiska profiler