Estetisk Profil:

Färdighetsprov teater

Färdighetsprov teater

Inför antagningen i teaterprofilen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i teater och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom teaterprofilen.

När du har ansökt till Entréskolans teaterprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet för åk 4-6 är endast för att vi på skolan ska få en uppfattning om dina förkunskaper och förmågor inom teater samtidigt som du som elev får bättre förståelse för vad som krävs av dig i vår teaterprofil. Färdighetsprovet för åk 4-6 är dock inte antagningsgrundande utan du kommer erbjudas en plats efter ködatum och syskonförtur.

Färdighetsprovet för åk 7-9 innehåller olika delmoment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de delmoment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i teater på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som teaterundervisningen innehåller.

Färdighetsprovet är indelat i fyra delar:

- Fysisk gruppövning – Elevens motoriska färdigheter och hur eleven kan koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt utföra olika rörelsekombinationer och använda kroppen som sceniskt uttrycksmedel för att skapa skilda uttryck visas.

- Röstövning i grupp - Elevens rösttekniska färdigheter och hur eleven kan använda rösten som sceniskt uttrycksmedel för att skapa skilda uttryck genom ett varierat tonläge, fraseringar, intonation och med en stark stämma visas.

Improvisationsövning - Elevens färdigheter i att kunna kommunicera, anpassa och lyssna in andra vid fysiska gruppövningar som vid gestaltningar visas.

- Individuell text - Valfri egen text läses eller framförs. Elevens färdigheter inom scenisk gestaltning och hur eleven medvetet kan tolka och gestalta olika uttryck med kroppen och rösten, samt hur eleven kan fokusera, vara närvarande i nuet och presentera sig själv i rummet visas.

Färdighetsprovet testar

  • Motoriska färdigheter

Elevens motoriska färdigheter och hur eleven kan koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt utföra olika rörelsekombinationer och använda kroppen som sceniskt uttrycksmedel för att skapa skilda uttryck.

  • Röstteknik

Elevens rösttekniska färdigheter och användande av rösten som sceniskt uttrycksmedel för att skapa skilda uttryck genom ett varierat tonläge, fraseringar, intonation och med en stark stämma.

  • Samspel

Elevens färdigheter i att kunna kommunicera, anpassa och lyssna in andra vid fysiska gruppövningar som vid gestaltningar.

  • Scenisk gestaltning

Elevens färdigheter inom scenisk gestaltning och medvetet kunna tolka och gestalta olika uttryck med kroppen och rösten, både med manus och vid improvisation samt kunna fokusera, vara närvarande i nuet och presentera sig själv i rummet.