Kunskap och kreativt skapande

Kunskap och kreativt skapande

Fokus på lärandet

På Entréskolan är eleverna delaktiga i sitt lärande där kunskapen är ett redskap för att förstå omvärlden och göra den begriplig. På Entréskolan lär sig eleverna att använda sig av faktakunskaper för att analysera, jämföra, reflektera, värdera och dra egna slutsatser för att utveckla och befästa sitt lärande. Förmågor som är viktiga för att nå de högre betygskraven i kursplanerna.

 

Ämnesintegrerade arbetsområden

På Entréskolan sker undervisningen i arbetsområden som sammankopplar det centrala innehållet i flera ämnen för att skapa en helhet och ett sammanhang för eleverna. Detta skapar en ökad förståelse för det eleverna ska lära sig och hur dessa kunskaper används i verkligheten tillsammans med andra ämnen.  De estetiska ämnena integreras med de teoretiska ämnena för att skapa en balans mellan teori och praktik i lärandet.

 

Slutprodukter

Efter varje arbetsområde redovisar och presenterar eleverna det som de har lärt sig i arbetsområdet för andra. Det kan ske på olika sätt och för olika mottagare. Det kan vara genom en utställning, en film eller en föreställning.  Ibland är det för de andra eleverna på skolan, ibland för vårdnadshavare och släktingar och ibland för allmänheten.

Genom att presentera sitt arbete för någon annan skapas ett ökat engagemang hos eleverna viket skapar en meningsfullhet och en ökad motivation för lärandet. Eleverna får även träna på att både muntligt, skriftligt och genom estetiska uttrycksformer att presentera sina kunskaper för andra.

 

Inspirerande lärare

På Entréskolan ser vi läraren som den viktigaste personen för våra elevers lärande. Vår organisation är uppbyggd kring lärares samarbete och att arbeta tillsammans runt alla elever. Viktigt är gemensamma förhållningssätt när det gäller vår undervisning, värdegrund och elevernas lärande.

På Entréskolan får du en mentor som finns med dig under din skoltid på Entréskolan. Du träffar din mentor minst en gång i veckan för att tillsammans gå igenom veckan och coacha eleverna vidare i sitt lärande och satt strukturera upp skolarbetet. På mentorstiden sker också en stor del av vårt värdegrundsarbete. Mentorerna följer upp och coachar eleverna i sitt skolarbete.