Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap

Fokus på en trygg skolmiljö

På Entréskolan arbetar vi aktivt för en trygg och lugn skolmiljö. Det är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna fokusera på skolarbetet och lärandet. På våra skolor finns minst en kurator anställd som har en central funktion i arbetet med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet där det sociala klimatet på skolorna har ett fokus för att alla elever ska känna sig trygga och må bra.  Varje läsår startar vi upp med en likabehandlingsvecka för att visa på att det är en viktig del i vårt arbete på skolan och något som vi sedan arbetar med regelbundet i undervisningen och på mentorstiden under hela läsåret.

Estetiska uttrycksformer

De estetiska uttrycksformerna skapar en gemenskap bland eleverna vilket leder till en tryggare miljö på skolan. Våra estetiska profilämnen läses i åldersblandade grupper vilket gör att eleverna lär känna elever över årskursgränserna och skapar en ökad förståelse för varandra. De estetiska uttrycksformerna ökar även elevernas självförtroende och samarbetsförmåga samt stärker det sociala samspelet i en grupp. När eleverna arbetar tillsammans med en pjäs, väggmålning eller spelar i ett band är de inte längre enskilda individer utan en grupp som arbetar tillsammans.

Mångfald

På Entréskolan är alla lika viktiga och vi arbetar för en mångfald på våra skolor. Vi tycker att det är viktigt att du får vara den du är oberoende religion, sexuell läggning, könsidentitet eller etnicitet. Detta är för oss viktiga delar som lyfts in i både undervisningen och utbildningen i stort. På Entréskolan arbetar vi för att eleverna ska känna sig trygga i sig själva oberoende vem du är och hur du är. Vi arbetar aktivt med att alla är olika och att olika är bra. Vi jobbar för att arbeta bort normer både i vårt jämställdhets- och jämlikhetsarbete där vi ser våra elever som individer.

Skolenkäten

Vårt arbete för trygghet och gemenskap på våra skolor kan avläsas i den senaste skolenkäten som genomförs av Skolinspektionen på alla skolor i Sverige. På områdena trygghet, grundläggande värderingar i undervisningen/lärandet och i skolan samt arbetet med att förhindra kränkningar svarar våra elever i årskurs 9 över genomsnittet för alla deltagande skolor och de kommunala skolorna i våra skolstäder. Detta är ett resultat som vi även känner igen från våra egna avstämningsenkäter som genomförs med alla elever en gång per termin.