Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap

När du kommer in på Entréskolan Stockholm vill vi att du ska känna en lugn och trygg skolmiljö. Våra elever tycker att de får bra stöttning av lärarna, att lärarna tror på dem och att skolan känns som en familj. Likaså tycker eleverna att ”de får vara den de är”, vilket är ett av våra mål med vårt trygghets- och värdegrundsarbete.

Fokus på en trygg skolmiljö

På Entréskolan i Stockholm arbetar vi aktivt med att skapa en trygg och lugn skolmiljö. Vi har ett tydligt och gemensamt förhållningssätt i vår personalgrupp om hur vi arbetar tillsammans gällande kränkningar, konflikter och oönskade beteenden. Detta gör att elever känner sig trygga och vet att om det skulle hända något så finns det alltid en vuxen på skolan som tar tag i det. En annan viktig del är att vi försöker att lyfta fram det positiva hos alla elever för att skapa en känsla av framgång och att lyckas.

Gemenskap

Vi arbetar även aktivt för att skapa positiva relationer mellan lärare och elever samt mellan elev och elev. Detta gör vi genom att organisera gemensamma aktiviteter i klasser eller med hela skolan för att stärka gemenskapen mellan eleverna. Våra slutprodukter och föreställningar där alla elever arbetar tillsammans mot ett mål skapar ett ökat samarbete och en ökad gemenskap. Våra estetiska profiler är även indelade i åldersblandade grupper vilket gör att eleverna mellan årskurserna lär känna varandra.

Elevdeltagande

En annan viktig del för att skapa en trygg och lugn miljö på skolan är vårt arbete gällande att ge eleverna inflytande och delaktighet i verksamheten på skolan. Varje klass har klassråd och representanter i elevrådet som träffas ungefär en gång i månaden. Genom att involvera eleverna i vår utveckling av undervisningen, rastverksamheten och gemensamma aktiviteter skapas en ökad gemenskap och en vi-känsla på skolan, där Entréskolan blir en arbetsplats som vi alla är stolta över.

Trivselenkäter

För att vi ska kunna följa upp vårt arbete med trygghet och trivsel på skolan får eleverna varje termin besvara en trivselenkät. Våra resultat gällande trygghet och trivsel har alltid varit höga. I den senaste trivselenkäten är över 90 % av eleverna trygga och trivs i skolan, har kompisar i skolan och anser att de vuxna på skolan ofta pratar med eleverna hur de ska vara mot varandra och reder ut konflikter som uppstår.

Estetiska profiler