Kameraövervakning

Kameraövervakning

På Entréskolan Västerås finns det övervakningskameror för att förebygga brott samt för din och andras trygghet. Varje år reviderar skolan behovet av vilka kameror som ska vara aktiva.

Ansvarig för övervakningen

AmiSgo AB, huvudman för Entréskolan, tillika personuppgiftsansvarig

Syfte med övervakningen
 • Förebygga inbrott, våldsbrott, stöld, skadegörelse, obehörigt intrång etc. och om så ändå sker ha bildbevis för att utreda brott.
 • Förebygga kränkningar och störning av allmän ordning på platser där personal inte hela tiden räcker till för att bevaka.
 • Förebygga och förhindra felaktig användning av brandlarmsdon, rökdeckare och brandlarmsutrustning som i sin tur annars kan leda till fara och olyckor för andras liv.
 • Upprätthålla en skolmiljö som präglas av trygghet.
Rättslig grund för övervakningen

I Enlighet med Kamerabevakningslagen (2018:1200) för att:

 • förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda eller lagföra brott på brottsutsatt plats och på plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom,
 • förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar,
 • förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor
 • Skollagen (2011:800) ställer bl.a. krav på att skolmiljön präglas av trygghet och att kränkningar utreds. Den lagliga grunden för kamerabevakning i skolan följer således av en rättslig förpliktelse.
Intresseavvägning

Entréskolans intresseavvägning är att behovet av övervakningen väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten. Grunder:

 • Skolorna har vid upprepade tillfällen varit utsatt för inbrott och skadegörelse och därmed blivit utförsäkrade av tidigare försäkringsbolag.
 • Skolorna har vid upprepade tillfällen utsatts för skadegörelse och missbruk av larmanordningar och skyddsutrustning. T.ex. deckare, dörrstängare, brandsläckare och brandfiltar etc.
 • Elever och personal har vid upprepade tillfällen blivit utsatta för kränkningar, hot, våld och stöld.
Lagringstid och vem som har ansvar och tillgång till inspelat material

Inspelat material lagras i högst 14 dagar och raderas därefter automatiskt. Rektor har huvudansvaret för inspelat material och kan vid behov för utredning ta hjälp av utsedd person för det specifika ärendet.

Hantering av lagrat material

Vid situationer och händelser där inspelat material behöver sparas i längre tid än 14 dagar och/eller behöver överföras till annan lagringsplats för vidare utredning kommer materialet att överföras från inspelningsenheten till avsedd lagringsplats. Detta kan ske antingen genom att materialet laddas ner på en USB-sticka eller genom att inspelat material filmas av direkt från inspelningsenhetens skärm med en mobilkamera. När materialet nått den slutgiltiga lagringsplatsen ansvarar rektor för att materialet omedelbart raderas från eventuella överföringsenheter för att säkerställa att personuppgifter inte röjs. När ärendet är utrett och avslutat ansvarar rektor för att materialet raderas från lagringsplatsen.

Rättigheter för dig som registreras

Du som registreras har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, att göra invändningar och att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om materialet skulle komma i orätta händer

Om materialet skulle komma i orätta händer kommer incidenten att anmälas till personuppgiftsansvarig som kommer att utreda enligt företagets rutiner och anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kameraövervakningen kontaktar ni i första hand skolenheten. Kontaktuppgifter till respektive skolenhet finns på Entréskolans hemsida www.entreskolan.se

Vid en eventuell personuppgiftsincident kontaktar ni dataskyddsombud:
elin.rockfeldt@entreskolan.se, 073-9709730

Estetiska profiler