Elevhälsan

Elevhälsan

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar därför för att alla elever ska må bra och ha en god arbetsmiljö i skolan.  En av elevhälsans viktigaste uppgifter är därför att medverka till att varje elev får goda förhållanden och möjligheter för sitt lärande.

Elevhälsan arbetar i första hand förebyggande med hälsofrämjande insatser för alla elever på skolan. Det omfattar frågor som rör både fysisk och psykisk hälsa, arbetsmiljöfrågor, arbetet mot kränkande behandling, värdegrundsfrågor, relationer, stress och oro, undervisningen om ergonomi, tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet och sex- och samlevnad.

Elevhälsan finns även till hands för elever som inte mår bra och elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna för att utveckla de rätta verktygen och metoderna för att undanröja de hinder som finns för varje enskild elevs lärande och utveckling genom att ge stöd, konsultation och handledning till lärarna. Elevhälsan kan med sina kompetenser finna förklaringar och lösningar som är viktiga för en samlad bild av elevens skolsituation.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta specialistkompetenserna inom elevhälsan om de har några frågor gällande sitt barns fysiska eller psykiska hälsa.

 

Skolkurator

Kuratorn har den psykosociala kompetensen i elevhälsan och arbetar förebyggande och hälsofrämjande när det bland annat gäller skolans värdegrundsarbete, trygghet och studiero, konflikthantering, ökad närvaro, mot droger och psykisk ohälsa.  Kuratorn har fokus på att se eleven i hela sitt sammanhang vilket innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen.

Kuratorn arbetar både med enskilda elever, elevgrupper och som stöd till personal. Allt med syfte på att undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål. Kurator gör även sociala utredningar och utredningar vid omfattande frånvaro hos elever.

Catrin Bourne

Kurator

Kontakt: catrin.bourne@entreskolan.se

070-88 99 619

 

Specialpedagog/Speciallärare

Specialpedagogen har den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsoteamet. Specialpedagogen arbetar för att ge lärarna som arbetar dagligen med eleverna de rätta verktygen och metoderna för att undanröja de hinder som finns för varje enskild elevs lärande och utveckling.

De specialpedagogiska insatserna riktar sig till lärare för att ge vägledning och stöd runt elever som är behov av specialpedagogiska åtgärder. Genom vägledningsmöten med lärarna får lärarna hjälp och stöd i arbetet för att skapa en lärandemiljö och undervisningssituation som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Specialpedagogens insatser kan även riktas direkt till enskilda elever eller elevgrupper som har behov av specialpedagogiska stödinsatser.

Helen Matsman

Specialpedagog/speciallärare

Kontakt: helen.matsman@entreskolan.se

070-889 96 13

 

Skolpsykolog

Psykologen har den psykologiska specialistkompetensen inom elevhälsoteamet och arbetar med att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt vid till exempel inlärningssvårigheter eller vid funktionsnedsättningar.  Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj.

Skolpsykologen kan även anlitas för att göra psykologiska utredningar.

David Narrowe

Skolpsykolog

Kontakt: david.narrowe@gmail.com

072-843 98 08

 

Skolsköterska

Skolsköterskan har den medicinska kompetensen i elevhälsan och arbetar förebyggande och med hälsofrämjande insatser för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Det kan vara genom enskilda hälsosamtal med elever och arbete med elevgrupper när det gäller bland annat sömn, stress, tobak, droger och sex- och samlevnad.

Skolsköterskan arbetar även med hälsokontroller, vaccinationer och mottagningsverksamhet för eleverna. Till skolsköterskan kan elever och vårdnadshavare vända sig gällande den fysiska och psykiska hälsan.  I årskurs 4, 6 och årskurs 8 kallas eleverna till skolsköterskan för hälsobesök. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller som tex tillväxt och ryggkontroller men också individuella hälsosamtal om elevens hälsa och livssituation. Mellan hälsobesöken erbjuds uppföljande besök vid behov.

Vaccinationer erbjuds utifrån det allmänna vaccinationsprogrammet. I åk 5 erbjuds Gardasil mot HPV-virus och i åk 8 erbjuds vaccin mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta. Inför vaccinationen krävs alltid vårdnadshavares godkännande. Läs mer om det allmänna vaccinationsprogrammet här.

Maria Holmgren 

Skolsköterska

Kontakt: maria.holmgren@entreskolan.se

070-88 99 616

 

Skolläkare

Skolläkaren har den medicinska specialistkompetensen i elevhälsoteamet. Om det framkommer något som behöver följas upp efter hälsokontroller med skolsköterskan bokas uppföljningsmöten med skolläkaren.

 

Vårdgivaransvar

Skolläkaren kan även göra medicinska utredningar och skriva remiss till vidare sjukvård.

Vårdgivaransvarig för elevhälsans medicinska del (skolsköterska och skolläkaren) är Accresco Hälsa.

 

 

 

Estetiska profiler