Om Entréskolan

Om Entréskolan

Lärare på Entréskolan

För oss är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga i vår verksamhet och att vi arbetar mot samma mål tillsammans. Varje vecka träffas alla lärare för att tillsammans planera upp vår ämnesintegrerade undervisning, diskutera pedagogiska frågor och samtala om våra normer och gemensamma förhållningssätt.

Ämnesintegrerade arbetsområden

Vi har delat in läsåret i fyra ämnesintegrerade arbetsområden då vi tror att kunskap bäst fås genom att förstå att ämnen inte är separerade utan är en helhet. Därför läser vi exempelvis historia parallellt med fysik, så att kunskapen om andra världskriget och atombomben förstås ur två perspektiv. Om du därutöver får skapa en historisk medalj i träslöjden tror vi att du kommer att komma ihåg det du lärt dig i de teoretiska ämnena.

Estetiska profiler

Förutom det ”vanliga” skolarbetet får du hos oss fördjupa dig i den estetiska inriktning du tycker är roligast. På Entréskolan kan man välja sig att fördjupa sig inom dans, teater, musik eller bild/slöjd. Två timmar i veckan lär du dig, tränar och repeterar tillsammans med våra duktiga lärare för att en gång per termin skapa en föreställning av musikalkaraktär.

Slutprodukter

Efter varje arbetsområde har vi en slutprodukt där du får presentera dina kunskaper och det som du har lärt dig under arbetsområdet. Ofta sker presentationen av kunskaperna genom estetiska uttrycksformer och kan vara genom en utställning, en film eller en teater. Föräldrar och släkt brukar tycka att det är roligt att komma och få ta del av sina barns skolarbete och skapar en delaktighet i barnens skolgång.

Mentor

När du börjar hos oss får du en mentor som du träffar minst en gång i veckan under mentorstiden. Mentor hjälper till att skapa en struktur för veckan och följer upp ditt skolarbete, din frånvaro och ser till att du har koll på dina arbetsuppgifter och att du trivs i skolan. Mentor är en vuxen på skolan som du alltid kan vända dig till vid problem eller om du behöver stöd med något i skolsituationen.

Kunskapsuppföljning

Efter varje arbetsområde sker en kunskapsavstämning i alla ämnen för att följa upp hur alla elevers kunskapsutveckling ser ut i varje ämne. Detta sker tillsammans med alla övriga lärare som undervisar eleven, vilket gör att vi får en helhetsbild av varje elevs skolsituation och gör att vi snabbt kan se om en elev behöver extra stöd eller extra utmaningar för att utvecklas vidare.

Estetiska profiler