Pedagogisk idé

Entréskolans pedagogiska idé utgår från tre pedagogiska antaganden:

Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.28.46         Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.33.34          Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.38.47

 

 

  • Aktivt Lärande

På Entréskolan ser vi på lärande som en aktiv process där eleven är aktiv och skapande i sitt eget lärande och kunskap är en helhet som inte naturligt kan delas in i skilda ämnen. Därför samplanerar våra lärare arbetsområdena för att hitta så många beröringspunkter mellan olika ämnen som möjligt. Som elev förväntas man ta ansvar för sitt lärande samtidigt som våra lärare utmanar eleverna i att utveckla deras drivkraft, deras egna idéer och deras problemlösningsförmåga.

  • Samarbete

Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar information till kunskap och utvecklar vårt lärande. På Entréskolan förväntas därför eleverna att samarbeta med sina klasskamrater för att ge möjlighet att tillsammans med andra utveckla sitt lärande. 

  • Estetiska uttrycksformer

De estetiska uttrycksformerna är en viktig del i undervisningen på Entréskolan, även om man inte väljer att fördjupa sig i en estetiska profil, då dessa ämnen ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samtidigt som det ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga samt skapar en lust till lärande vilket ökar måluppfyllelsen i alla ämnen.

 

Reggio Emilia inspirerad skola

Entréskolans pedagogiska idé och arbetssätt sammanfaller på många områden med Reggio Emilas grundfilosofi. Reggio Emilia är ett begrepp som står för en pedagogisk filosofi som utvecklats i staden Reggio Emilia i Italien under femtio år. Reggio Emilia är ingen pedagogisk metod utan kännetecknas snarare av ett förhållningssätt till lärande och en människosyn där barn och ungdomar ses som kompetenta och viktiga att lyssna på. Några viktiga delar i Reggio Emilias syn på lärande kan sammanfattas i följande punkter:

"Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.

Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.

Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, staden och bygden likaså)

Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Reggio Emilia Institutet

 Läs mer om Reggio Emilia på     Skärmavbild 2015 10 24 kl. 12.07.27

Log in

create an account