Pedagogisk idé

Om Entreskolan

Om Entreskolan

FAQ - Frågor och svar

Måste man vara intresserad av estetiska uttrycksformer och välja en estetisk profil för att gå på Entréskolan?
Ja man behöver ha ett estetisk intresse och välja en estetisk profil från och med läsåret 2020/2021 då antaging sker genom färdighetsprov. Har man inget intresser för någon av våra estetiska profiler musik, dans, teater, bild eller slöjd har man inte grundläggande förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisnignen hos oss.

Måste man kunna samarbeta för att gå på Entréskolan?
Samarbete är en av Entréskolans grundläggande pedagogiska idéer och under tiden på Entréskolan samarbetar eleverna mycket i olika former med varandra. Har man svårt för att samarbeta behöver man lära sig det hos oss. Är man däremot inte alls intresserad av eller inte har förmågan att lära sig att samarbeta är vår erfarenhet att dessa elever inte trivs hos oss och väljer ofta att byta skola efter en tid.

 

 

 

 

Arbeta hos oss

Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Vi erbjuder fyra estetiska profiler; dans, teater, musik och bild/slöjd.

Entréskolans pedagogiska idé grundar sig på att lärande är en aktiv process som skapas av eleven och utvecklas i ett socialt sammanhang. Vi ser på kunskap som en helhet som inte naturligt kan delas in i ämnen utan skapas av eleven i samtalet med andra. På Entréskolan arbetar vi med estetiska uttrycksformer tillsammans med de teoretiska ämnena vilket vi anser ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga samt skapar en lust till lärande och ökar måluppfyllelsen i alla ämnen.

Arbetsuppgifter

Som lärare på Entréskolan arbetar du tillsammans med övriga lärare med att planera, genomföra och utvärdera undervisningen där elevernas aktiva lärande sätts i centrum. Vi arbetar utifrån ett aktivt lärande i olika ämnesintegrerade arbetsområden där du som lärare har ämnesgenomgångar, undervisar och handleder eleverna i deras arbete. Som lärare är du även mentor för en grupp elever där du har föräldrakontakter och coachar eleverna i deras skolarbete på ett individuellt plan för varje elev.

Vi söker dig som:

- vill/har erfarenhet av att arbeta med ämnesintegration och ett aktivt lärande

- vill arbeta i arbetslag där du tillsammans med kollegorna planerar och genomför undervisningen med eleverna

- har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet

- Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas

- har goda kunskaper om skolans styrdokument och är noggrann i din dokumentation

- har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik

- har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.

Utbildning

Du innehar relevant utbildning, ämneskompetens och/eller erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta med ämnesintegration i ett aktivt lärande med datorn som pedagogisk verktyg.

Erfarenhet och intresse av att arbeta med övriga kulturestetiska uttrycksformer som bild, teater, dans och slöjd är meriterande.

Enligt lagen Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom skola skall du lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister.

Du som vill arbeta i enlighet med vår pedagogiska idé är välkommen att skicka in din ansökan med CV till oss.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kollektivavtal

Alla våra medarbetare omfattas av Almega Tjänsteföretagens kollektivavtal för friskolor. Entréskolan har dessutom tilldelats kvalitetsstämpeln Det goda tjänsteföretaget

Logotype - Det goda tjänsteföretaget.pngLogotype - Almega Tjänsteföretagen.png

Pedagogisk idé

Entréskolans pedagogiska idé utgår från tre pedagogiska antaganden:

Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.28.46         Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.33.34          Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.38.47

 

 

  • Aktivt Lärande

På Entréskolan ser vi på lärande som en aktiv process där eleven är aktiv och skapande i sitt eget lärande och kunskap är en helhet som inte naturligt kan delas in i skilda ämnen. Därför samplanerar våra lärare arbetsområdena för att hitta så många beröringspunkter mellan olika ämnen som möjligt. Som elev förväntas man ta ansvar för sitt lärande samtidigt som våra lärare utmanar eleverna i att utveckla deras drivkraft, deras egna idéer och deras problemlösningsförmåga.

  • Samarbete

Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar information till kunskap och utvecklar vårt lärande. På Entréskolan förväntas därför eleverna att samarbeta med sina klasskamrater för att ge möjlighet att tillsammans med andra utveckla sitt lärande. 

  • Estetiska uttrycksformer

De estetiska uttrycksformerna är en viktig del i undervisningen på Entréskolan, även om man inte väljer att fördjupa sig i en estetiska profil, då dessa ämnen ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samtidigt som det ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga samt skapar en lust till lärande vilket ökar måluppfyllelsen i alla ämnen.

 

Reggio Emilia inspirerad skola

Entréskolans pedagogiska idé och arbetssätt sammanfaller på många områden med Reggio Emilas grundfilosofi. Reggio Emilia är ett begrepp som står för en pedagogisk filosofi som utvecklats i staden Reggio Emilia i Italien under femtio år. Reggio Emilia är ingen pedagogisk metod utan kännetecknas snarare av ett förhållningssätt till lärande och en människosyn där barn och ungdomar ses som kompetenta och viktiga att lyssna på. Några viktiga delar i Reggio Emilias syn på lärande kan sammanfattas i följande punkter:

"Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.

Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.

Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, staden och bygden likaså)

Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Reggio Emilia Institutet

 Läs mer om Reggio Emilia på     Skärmavbild 2015 10 24 kl. 12.07.27

Arbetssätt

Ett arbetsområde på Entréskolan

På Entréskolan delas varje läsår in i ämnesintegrerade arbetsområden med en tydlig struktur. Varje arbetsområde är ca 8 veckor och utgår från olika temaområden som sammankopplar det centrala innehållet från ämnena i läroplanen. Varje arbetsområde startar med en utgångspunkt och slutar med en slutprodukt.

Utgångspunkt

Varje arbetsområde startar i en utgångspunkt där eleverna får en introduktion om vad arbetsområdet ska handla om, vilket centralt innehåll de ska arbeta med i de olika ämnena, vilka förmågor som de ska utveckla och vilka kunskapskrav som de blir bedömda på. I utgångspunkten får eleverna även veta vilka uppgifter de ska arbeta med och hur de ska presentera sitt arbete i slutprodukten. 

Utgångspunkten kan se lite olika ut för olika arbetsområden men ska ge en bild av hur kunskaperna i arbetsområdet kan kopplas till verkligheten och samhället. Exempel på utgångspunkter kan vara filmer, inbjudna föreläsare, teater, workshops som har anknytning till arbetsområdets tema.

Informationsinsamling

Under informationsinsamlingen har eleverna lektioner med läraren i de olika ämnena med till exempel föreläsningar, laborationer, studiebesök och andra övningar som till exempel rollspel och diskussioner.

Eleverna söker även kunskap genom att läsa litteratur, söka på internet, diskutera och reflektera runt det som de har lärt sig. Läraren ger då eleverna stöd och vägledning i deras arbete genom att ställa frågor och få dem att reflektera runt kunskapen så att de kan utveckla förmågor som att analysera, dra egna slutsatser och föra resonemang.

I varje ämne finns både läroböcker och datorn som verktyg i lärandet.

 

Slutprodukt
 
Varje arbetsområde avslutas i någon form av en slutprodukt där valda delar av elevernas arbete sammanställs och presenteras på skolan. Ofta med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som till exempel en teater, film, utställning, modell, etc.

Föräldrarna blir emellanåt inbjudna till slutprodukterna för att ta del av elevernas arbete vilket gör att de blir insatta i vad vi arbetar med på Entréskolan och eleverna får känna att det finns en verklig mottagare av deras arbete.

 

Examination

Inom varje arbetsområde finns examinationsuppgifter som ska bedömas av ämnesläraren. Examinationsuppgifterna kan vara inlämningsuppgifter, prov, loggbok, muntliga presentationer eller mer praktiska övningar som bedöms av läraren utifrån de förmågor och kunskapskrav som eleven ska utveckla i respektive ämne i arbetsområdet.

Lärarna arbetar under arbetsområdet med en formativ bedömning för att utveckla varje elev så långt som möjligt i deras kunskapsutveckling.

 Skärmavbild 2015 10 26 kl. 14.13.02

Bedömning

Efter varje arbetsområde gör alla lärare en bedömning av vilka kunskapskrav som eleverna har uppnått i arbetsområdet.

Lärarna markerar i bedömningsmatriser vilka kunskapskrav som eleven har uppnått i de olika ämnena och vad eleven behöver utveckla för att nå nästa kunskapsnivå och ett högre betyg. Denna bedömning sker kontinuerligt under läsåret vilket gör att eleven hela tiden vet var de ligger till i alla ämnen och vad de ska göra för att utvecklas och nå högre betygsnivåer. 

All bedömning finns i vårt digitala system Schoolsoft där alla elever och föräldrar alltid har tillgång till dessa uppgifter
 

Utvärdering

Efter varje arbetsområde sker en utvärdering av elevens och lärarnas arbete i arbetsområdet av eleverna. Elevernas utvärderingar är viktiga i skolans utveckling av undervisningen och för planeringen av nästa arbetsområde. 

Ledningen

Entréskolan drivs av en vilja att utveckla lärandet och de estetiska uttrycksformerna

Hösten 2011 startade vi Entréskolan i Västerås med drivkraften att skapa en estetisk grundskola med fokus på de estetiska uttrycksformerna i ett mer aktivt arbetssätt som förbereder eleverna för den mångfasetterade framtid som ligger framför dem. Idag finns Entréskolan även i Enköping, Eskilstuna och Stockholm.

Skärmavbild 2018-10-11 kl. 13.15.50.png        Huvudman 2 1

Står på den svenska läroplanen
Entréskolan är politiskt och religiöst obunden. Entréskolans arbetssätt och pedagogiska tankar grundar sig på den svenska läroplanen och skollagen. Vi genomför de svenska nationella proven och sätter betyg utifrån det svenska betygssystemet.

Vi har tillstånd från skolinspektionen att bedriva utbildning för årskurserna 4-9 därför att vi har visat att vi kan erbjuda en bra utbildning för eleverna som grundar sig på skollagen och den svenska skolans läroplan. Skolinspektionen kontrollerar vår verksamhet regelbundet för att säkerställa Entréskolans kvalitet och resultat.
 


Vill du få kontakt med oss som huvudman?           

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Växel: 010-20 70 777 

 

Log in

create an account