Elevinflytande

Elevinflytande

En viktig del i Entréskolans arbetssätt är elevinflytandet. Vi tycker att det är viktigt att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning och arbetsmiljön på skolan. Att de ska bli lyssnade på och få vara med och påverka både undervisningen och miljön på skolan. Detta sker kontinuerlig i undervisningen på lektionerna men också under mer formella former. 

Utvärdering
Efter varje arbetsområde får alla elever utvärdera undervisningen som sedan ligger till grund för lärarnas planering av nästa arbetsområde. 
 
Avstämningsenkät
En gång per termin gör alla elever en avstämningsenkät där de får svara på frågor gällande bland annat undervisningen, lärarnas arbete, trygghet och studiero. 
 
Klassråd
Varje vecka har varje klass ett klassråd som är deras egen timme. Klassråden leds av eleverna själva och där de tar upp frågor som berör dem. Det kan också vara diskussionsfrågor från skolans rektor eller lärare som de vill få feedback från eleverna på inför förändringar på skolan. 
 
Elevråd
En gång i månaden träffas elevrådet tillsammans med rektor. I elevrådet finns representanter från varje klass på skolan samt elevskyddsombudet. På elevrådsmötena tar eleverna upp de frågor som diskuterats på klassråden och för sina synpunkter vidare till de andra på skolan och rektor. Elevrådet arrangerar även aktivteter på skolan för att skapa gemenskap på skolan, det kan vara idrottsturneringar eller firande av högtider. 
 

Log in

create an account