Elevhälsan

Elevhälsan

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar för att alla elever ska må bra och ha en god arbetsmiljö i på skolan som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
Elevhälsan arbetar i första hand förebyggande med hälsofrämjande insatser för alla elever på skolan. Det omfattar frågor som rör både fysisk och psykisk hälsa, arbetsmiljöfrågor, arbetet mot kränkande behandling, värdegrundsfrågor, relationer, stress och oro, undervisningen om ergonomi, tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet och sex- och samlevnad.

Elevhälsan finns även till hands för elever som inte mår bra och elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna för att utveckla de rätta verktygen och metoderna för att undanröja de hinder som finns för varje enskild elevs lärande och utveckling genom att ge stöd, konsultation och handledning till lärarna. Elevhälsan kan med sina kompetenser finna förklaringar och lösningar som är viktiga för en samlad bild av elevens skolsituation.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta specialistkompetenserna inom elevhälsan om de har några frågor gällande sitt barns fysiska eller psykiska hälsa. 

 

Skolkurator
Kuratorn har den psykosociala specialistkompetensen inom elevhälsan och arbetar med förebyggande och hälsofrämjande arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön. Kuratorn arbetar både med enskilda elever, elevgrupper och som stöd till personal.
Katerina Sparr Holinkova.jpg
Katerina Sparr Holinkova
Kurator
Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-88 99 678
 
 
Specialpedagog/Speciallärare
Specialpedagogen har den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsteamet. Specialpedagogens uppgift är att tillsammans med de övriga i elevhälsan vara ett stöd för lärarna i arbetet med elever i behov av extra stöd. De specialpedagogiska insatserna riktar sig till lärare för att ge vägledning och stöd runt elever som är behov av specialpedagogiska åtgärder genom att hjälpa till att utarbeta extra anpassningar tillsammans med läraren. 

Genom vägledningsmöten med lärarna får lärarna hjälp och stöd i arbetet för att skapa en lärandemiljö och undervisningssituation som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Specialpedagogen arbetar för att ge lärarna som arbetar dagligen med eleverna de rätta verktygen och metoderna för att undanröja de hinder som finns för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Specialpedagogen arbetar även med observationer i klassrumsmiljö, utarbetar extra anpassningar samt kan anlitas för att göra utredningar om en elev är i behov av särskilt stöd. 

Lars Olson.jpg
Lars Olson
Specialpedagog
Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-654 01 25
 
 
Skolsköterska
Skolsköterskan är en del av elevhälsoteamet på skolan som arbetar förebyggande och med hälsofrämjande insatser för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Skolsköterskan arbetar även med hälsokontroller, vaccinationer och mottagningsverksamhet för eleverna.

Till skolsköterskan kan eleverna komma och prata gällande sin fysiska och psykiska hälsa. Skolsköterskan är en vuxen att prata med som varken är förälder eller lärare.  Till skolsköterskan är även föräldrar välkomna att höra av sig om de har några funderingar om sitt barns fysiska och psykiska hälsa. 

I årskurs 6 och årskurs 8 kallas eleverna till skolsköterskan för hälsobesök med hälsosamtal samt undersökning av elevernas längd, vikt, syn, rygg och färgsinne. Vaccinationer erbjuds utifrån det allmänna vaccinationsprogrammet. Under mellanstadietiden erbjuds vaccination mot HPV-virus till alla flickor och under högstadietiden erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta för alla elever. Inför vaccinationen krävs alltid vårdnadshavares godkännande. Läs mer om det allmänna vaccinationsprogrammet här.

Angelica Albinsson
Skolsköterska
Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 070-88 99 679
 
 
Skolläkare
Skolläkaren har den medicinska specialistkompetensen i elevhälsoteamet. Om det framkommer något som behöver följas upp efter hälsosamtal med skolsköterskan bokas uppföljningsmöten med skolläkaren.
 
 
Skolpsykolog
Psykologen har den psykologiska specialistkompetensen inom elevhälsoteamet och arbetar med att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt vid till exempel inlärningssvårigheter eller vid funktionsnedsättningar.  Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj.
Emily Lekström.jpg
Emily Lekström
Skolpsykolog
Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-88 99 608

 

 
 

Log in

create an account