Ledningen

Om Entreskolan

Om Entreskolan

Arbeta hos oss

Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Vi erbjuder fyra estetiska inriktningsklasser; artist- och musikklass, skådespelarklass, dansklass samt allmän estetisk klass inriktning bild/slöjd.

Entréskolans pedagogiska idé grundar sig på att lärande är en aktiv process som skapas av eleven och utvecklas i ett socialt sammanhang. Vi ser på kunskap som en helhet som inte naturligt kan delas in i ämnen utan skapas av eleven i samtalet med andra. På Entréskolan arbetar vi med estetiska uttrycksformer tillsammans med de teoretiska ämnena vilket vi anser ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga samt skapar en lust till lärande och ökar måluppfyllelsen i alla ämnen.

Arbetsuppgifter

Som lärare på Entréskolan arbetar du tillsammans med övriga lärare med att planera, genomföra och utvärdera undervisningen där elevernas aktiva lärande sätts i centrum. Vi arbetar utifrån ett aktivt lärande i olika ämnesintegrerade arbetsområden där du som lärare har ämnesgenomgångar med eleverna och studiegruppsarbete där du handleder eleverna i deras arbete. Som lärare är du även mentor för en grupp elever där du har föräldrakontakter och coachar eleverna i deras skolarbete med en levande individuell utvecklingsplan för varje elev.

Vi söker dig som:

- vill/har erfarenhet av att arbeta med ämnesintegration och ett aktivt lärande

- vill arbeta i arbetslag där du tillsammans med kollegorna planerar och genomför undervisningen med eleverna

- har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet

- Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas

- har goda kunskaper om skolans styrdokument och är noggrann i din dokumentation

- har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik

- har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.

Utbildning

Du innehar relevant utbildning, ämneskompetens och/eller erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta med ämnesintegration i ett aktivt lärande med datorn som pedagogisk verktyg.

Erfarenhet och intresse av att arbeta med övriga kulturestetiska uttrycksformer som bild, teater, dans och slöjd är meriterande.

Enligt lagen Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom skola skall du lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister.

Du som vill arbeta i enlighet med vår pedagogiska idé är välkommen att skicka in din ansökan med CV till oss.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utmärkelser

Jag har en egen bärbar dator att använda för mitt skolarbete både i skolan och hemma som ett verktyg i mitt aktiva lärande.

I de flesta yrken i dag är datorn ett viktigt redskap. För att du ska utveckla en digital kompetens är datorn det naturliga redskapet i undervisningen på Entréskolan. Under din tid på Entréskolan får du låna en MacBook som du har tillgång till i skolan och hemma under läsåret. Datorn används i ditt dagliga arbete för att bland annat skapa musik och film.

Ett verktyg i informationssökningen

På Entréskolan får varje elev en MacBook som används som ett verktyg i lärandet. Ett aktivt lärande utgår från en annan form av kunskapskällor där datorn är ett naturligt verktyg i kunskapsinhämtningen. I stället för att endast utgå från speciella läroböcker hämtas kunskap till det man behöver från många olika ställen/källor, som till exempel internet, böcker, läroböcker, lärare, experter etc. Detta utvecklar en kritisk källanalys hos eleverna och lär dem att tolka de olika sorters information som vårt samhälle i dag sköljer över oss.

Ett verktyg vid redovisningar

Datorn är också ett viktigt verktyg vid redovisningen av elevernas uppgifter. Med datorn skapas film, bildspel, podcasts osv. Eleverna får lära sig att arbeta med olika bildbehandlings- och ordbehandlingsprogram som ett verktyg i sitt lärande.

Pedagogisk idé

Entréskolans pedagogiska idé utgår från tre pedagogiska antaganden:

Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.28.46         Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.33.34          Skärmavbild 2015 09 20 kl. 11.38.47

 

 

  • Aktivt Lärande

På Entréskolan ser vi på lärande som en aktiv process där eleven är aktiv och skapande i sitt eget lärande och kunskap är en helhet som inte naturligt kan delas in i skilda ämnen. Vi arbetar därför i ämnesintegrerade arbetsområden som planeras av alla lärare tillsammans. 

  • Samarbete

Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar information till kunskap och utvecklar vårt lärande. På Entréskolan är en stor del av undervisningen organiserad utifrån olika samarbetsformer för att ge möjlighet att tillsammans med andra utveckla sitt lärande. 

  • Estetiska uttrycksformer

De estetiska uttrycksformerna är en viktig del i undervisningen på Entréskolan då dessa ämnen ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samtidigt som det ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga samt skapar en lust till lärande vilket ökar måluppfyllelsen i alla ämnen. 

 

Reggio Emilia inspirerad skola

Entréskolans pedagogiska idé och arbetssätt sammanfaller på många områden med Reggio Emilas grundfilosofi. Reggio Emilia är ett begrepp som står för en pedagogisk filosofi som utvecklats i staden Reggio Emilia i Italien under femtio år. Reggio Emilia är ingen pedagogisk metod utan kännetecknas snarare av ett förhållningssätt till lärande och en människosyn där barn och ungdomar ses som kompetenta och viktiga att lyssna på. Några viktiga delar i Reggio Emilias syn på lärande kan sammanfattas i följande punkter:

"Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.

Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.

Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, staden och bygden likaså)

Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Reggio Emilia Institutet

 Läs mer om Reggio Emilia på     Skärmavbild 2015 10 24 kl. 12.07.27

Arbetssätt

Ett arbetsområde på Entréskolan

På Entréskolan delas varje läsår in i ämnesintegrerade arbetsområden med en tydlig struktur. Varje arbetsområde är ca 5 veckor och utgår från olika temaområden som sammankopplar det centrala innehållet från ämnena i läroplanen. Varje arbetsområde startar alltid med en utgångspunkt och slutar med en slutprodukt.

Utgångspunkt

Varje arbetsområde startar i en utgångspunkt där eleverna får en introduktion om vad arbetsområdet ska handla om, vilket centralt innehåll de ska arbeta med i de olika ämnena, vilka förmågor som de ska utveckla och vilka kunskapskrav som de blir bedömda på. I utgångspunkten får eleverna även veta vilka uppgifter de ska arbeta med och hur de ska presentera sitt arbete i slutprodukten. 

Utgångspunkten kan se lite olika ut för olika arbetsområden men ska ge en bild av hur kunskaperna i arbetsområdet kan kopplas till verkligheten och samhället. Exempel på utgångspunkter kan vara filmer, inbjudna föreläsare, teater, workshops som har anknytning till arbetsområdets tema.

Informationsinsamling

Under informationsinsamlingen har eleverna lektioner med läraren i de olika ämnena med till exempel föreläsningar, laborationer, studiebesök och andra övningar som till exempel rollspel och diskussioner.

Eleverna söker även kunskap genom att läsa litteratur, söka på internet, diskutera och reflektera runt det som de har lärt sig. Läraren ger då eleverna stöd och vägledning i deras arbete genom att ställa frågor och få dem att reflektera runt kunskapen så att de kan utveckla förmågor som att analysera, dra egna slutsatser och föra resonemang.

I varje ämne finns både läroböcker och datorn som verktyg i lärandet.

 

Slutprodukt
 
Varje arbetsområde avslutas med en slutprodukt där eleverna presenterar det som de har lärt sig under arbetsområdet. Slutprodukterna presenteras med olika estetiska uttrycksformer som till exempel en teater, film, utställning, modell, hemsida etc som presenteras för verkliga mottagare. 

Föräldrarna blir inbjudna till slutprodukterna för att ta del av elevernas arbete vilket gör att de blir insatta i vad vi arbetar med på Entréskolan.

 

Examination

Inom varje arbetsområde finns examinationsuppgifter som ska bedömas av ämnesläraren. Examinationsuppgifterna kan vara inlämningsuppgifter, prov, loggbok, muntliga presentationer eller mer praktiska övningar som bedöms av läraren utifrån de förmågor och kunskapskrav som eleven ska utveckla i respektive ämne i arbetsområdet.

Lärarna arbetar under arbetsområdet med en formativ bedömning för att utveckla varje elev så långt som möjligt i deras kunskapsutveckling.

 Skärmavbild 2015 10 26 kl. 14.13.02

Bedömning

Efter varje arbetsområde gör alla lärare en bedömning av vilka kunskapskrav som eleverna har uppnått i arbetsområdet.

Lärarna markerar i bedömningsmatriser vilka kunskapkrav som eleven har uppnått i de olika ämnena och vad eleven behöver utveckla för att nå nästa kunskapsnivå och ett högre betyg. Denna bedömning sker var femte vecka vilket gör att eleven hela tiden vet var de ligger till i alla ämnen och vad de ska göra för att utvecklas och nå högre betygsnivåer. 

All bedömning finns i vårt digitala system Schoolsoft där alla elever och föräldrar alltid har tillgång till dessa uppgifter
 

Utvärdering

Efter varje arbetsområde sker en utvärdering av elevens, studiegruppens och lärarnas arbete i arbetsområdet av eleverna. Elevernas utvärderingar är viktiga i skolans utveckling av undervisningen och ligger till grund för planeringen av nästa arbetsområde. 

Om att gå på Entréskolan

På Entréskolan arbetar vi mer med estetiska ämnen i skolan och jobbar på ett väldigt roligt sätt. Det gör att skolan blir intressant och roligare att gå till och tack vare det är det enklare att ta upp information och lära sig grejer.Elev Entréskolan årskurs 7
Entréskolan är en bra skola med schyssta lärare. Det är ett helt annat sätt att jobba på än på en annan skola. Vi samarbetar väldigt mycket i grupper. Man lär sig att ta eget ansvar men ändå får man hjälp av lärare.
Elev Entréskolan årskurs 8

Ledningen

Entréskolan drivs av en vilja att utveckla lärandet och de estetiska uttrycksformerna

Hösten 2011 startade vi Entréskolan i Västerås med drivkraften att skapa en estetisk grundskola med fokus på de estetiska uttrycksformerna i ett mer aktivt arbetssätt som förbereder eleverna för den mångfasetterade framtid som ligger framför dem. Idag finns Entréskolan även i Enköping, Eskilstuna och Stockholm.

Skärmavbild 2015 10 24 kl. 15.40.02                Huvudman 2 1

 
Grundar sig på den svenska läroplanen
Entréskolan är politiskt och religiöst obunden. Entréskolans arbetssätt och pedagogiska tankar grundar sig på den svenska läroplanen och skollagen. Vi genomför de svenska nationella proven och sätter betyg utifrån det svenska betygssystemet.
Vi har tillstånd från skolinspektionen att bedriva utbildning för årskurserna 4-9 därför att vi har visat att vi kan erbjuda en bra utbildning för eleverna som grundar sig på skollagen och den svenska skolans läroplan. Skolinspektionen kontrollerar vår verksamhet regelbundet för att säkerställa Entréskolans kvalitet och resultat.
 


Vill du få kontakt med oss som huvudman?           

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Växel: 010-20 70 777 

 

Log in

create an account